Otosor Otomotiv Anonim Şirketi

Tüzel Kişi Temsilcisi Aydınlatma Metni

 

İşbu Tüzel Kişi Temsilcisi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında,veri sorumlusu şirketimiz Otosor Otomotiv Anonim Şirketi ("Otosor" ve/veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak Otosor’un ticari faaliyetleri kapsamında ticari ilişki kurduğu tüzel kişi müşterilerinin gerçek kişi temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, veri sorumlusu olan Otosor tarafından, ilgili kişi olarak sizlerle aramızda doğrudan herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz.

 

1)      İşlenen Kişisel Verileriniz

Temsilcisi olduğunuz tüzel kişinin Şirketimiz ile ticari ilişkisi kapsamında birtakım kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde başlıklar halinde açıklanan kaynaklardan toplayarak çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza

Mesleki Veriler

İş Yeri Unvan Bilgisi, Çalışılan Departman Bilgisi

İletişim Verisi

Sabit ve Cep Telefon Numarası ile dahili bilgisi, E-posta Adresi, İş Yeri Adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği

CCTV kamera görüntü kaydı

 

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aviation, yukarıda sayılan kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekte olup verilerin doğru ve güncel olmasına özen göstermektedir.

Şirketimiz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verilerinizi işleyecektir:

 

  1. Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülen sebepler dahilinde aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat gereği yapılacak olan saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

 

  1. Kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       OtoSor'un uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bu çerçevede süreçlerimizin organizasyonunun sağlanması ile gerekli olması halinde bildirim ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi.

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

 

  1. Sözleşme ve ticari ilişkinin kurulması, sürdürülmesi ve Şirketimiz tarafından sözleşmenin ifası için zorunlu olan durumlar yönünden kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Temsilcisi olduğunuz şirket ile Otosor arasında Araç Satış Sözleşmesi ve Araç Satış Sözleşmesi Özel Şartları'nın ("Sözleşme") ve bu kapsamdaki sair evrakın hazırlanması ve imzalanması,

-       Temsilcisi olduğunuz firma ile Şirketimiz arasındaki iletişimin sağlanması ve borç bakiyesi ve ödemelere ilişkin yahut sözleşme kapsamında gerekli diğer bilgilendirmelerin yapılması amacıyla irtibata geçilmesi,

-       Sözleşme kapsamında aracın tarafınıza teslim/temin edilebilmesi,

-       İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim faaliyetler için gereken süreçlerin işletilmesi

-       Finansal raporlama ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim faaliyetler için gereken süreçlerin işletilmesi

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

 

  1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz devamdaki amaçlar dahilinde işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Şirket tesislerinde ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli önlemlerin alınması,

-       Her türlü uyuşmazlık ve hukuki süreçlerinin takibinin yapılması, bu kapsamda gerekli bildirimlerin ve taleplerin gerçekleştirilmesi ile Şirketimize yönelik her türlü yazıya cevap hazırlanması,

-       Aydınlatma Metni’nin 6. Başlığı kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu ile Şirket’e iletilen talep ve şikayetler dahilindeki bilgi ve verilerin değerlendirilmesi, talebe ilişkin gerekli aksiyonun alınması ve yanıtlanması

-       Şirketimizle gerçekleştireceğiniz görüşmeler kapsamında kimlik teyidinizin yapılabilmesi

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

-       Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

 

 

  1. Gerekli olan hallerde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-        Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderimi, promosyonlar ve kampanya koşulları hakkında bilgi sağlanması.

-       İletişim Verisi

 

 

2) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Otosor kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK m.8/2 uyarınca:

        i.            Bakanlıklar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, noterlikler, Mahkemeler, savcılıklar, emniyet teşkilatı ve sair her türlü kamu tüzel kişiler, yasal otoriteler ve resmi mercilere,

      ii.            Otosor'un araç alım/satım faaliyetlerini yürütmek ve kişisel veri güvenliğini temin etmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçinde bulunan finans, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları, kurye ve sair sektörlerde hizmet veren kurum ve kuruluşlara ve sızma testleri gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması kapsamında hizmet alınan üçüncü kişilere,

    iii.            Şirketimiz’in telekomünikasyon ve çağrı merkezi hizmeti aldığı Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne,

    iv.            Yurtiçinde bulunan hukuki, finansal, vergisel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir.

 

3) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız?

Kişisel verileriniz Otosor tarafından fiziksel olarak veya elektronik ortamda sözlü veya yazılı bir şekilde tamamen veya kısmen otomatik yollarla / bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden toplanabileceği gibi doğrudan veya dolaylı olarak ana hissedarımız, iştiraklerimiz veya bağlı ortaklıklarımız, genel merkezimiz, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitemiz, şube ve/veya bayilerimiz, resmi kurum ve kuruluşlar ve/veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla da toplanabilecektir.

 

4) Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi;

                     İlgili mevzuatta öngörülen süre,

                     İşlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya

                     Kanun madde 5/2-(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre

boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketimiz kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi VeriSahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz’e yazılı olarak Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul” açık adresimiz üzerinden veya kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya otosor@hs03.kep.tr KEP adresimiz kanalıyla yahut Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.