Otosor Otomotiv Anonim Şirketi
Showroom Ziyaretçi Aydınlatma Metni


İşbu Showroom Ziyaretçi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında veri sorumlusu olarak Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket” veya “OtoSor” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz. 


1) İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait birtakım kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde başlıklar halinde açıklanan kaynaklardan toplayarak çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad ve Soyad

İletişim Verisi Cep Telefonu Numarası ve E-posta Adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntü kaydı

Ziyaret Verisi Ziyaret Edilen Showroom Bilgisi, Ziyaret Amacı Bilgisi, İlgilenilen Araç Bilgisi, Ziyaret Tarihi


2) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler Dahilinde İşlenecektir?

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir. Ayrıca Şirketimiz kişisel verilerinizi işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeye ve işlediği verilerin doğru ve güncel olmasına özen gösterecektir. 

Şirketimiz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verilerinizi işleyecektir:

i. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz devamdaki amaçlar dahilinde işlenecektir:


Veri İşleme Amaçları İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen Kişisel Veriler

- Showroom ziyaretçilerinin güvenliğinin sağlanması 
adına gerekli önlemlerin alınması,

- Her türlü uyuşmazlık ve hukuki süreçlerinin takibinin yapılması,
bu kapsamda gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesi,

- Şirketimizin hak kaybına uğramasını önlemek ve
savunma hakkını gereği gibi kullanabilmesi adına arşivleme
faaliyetlerinin yürütülmesi.

- Kimlik Verisi

- İletişim Verisi

- Fiziksel Mekân Güvenliği

- Ziyaret Verisi


ii. Şirketimiz tarafından sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

olması sebebiyle zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla

işlenecektir:Veri İşleme Amaçları
İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen Kişisel Veriler

- Talebinize istinaden ilgilenilen araca ilişkin bilgilerin,
ödeme ve kredi imkanlarının tarafınıza iletilebilmesi
amacıyla irtibata geçilmesi

- Araç alımı talebinizin bulunması halinde Müşteri Ön Onay
 aşamasına geçişin değerlendirilebilmesi amacıyla
talebinizin alınması ve ilgili departmanlarımıza
aktarılmak üzere kaydedilmesi,

- Ön Onay aşamasına geçişin onaylanması
durumunda geçiş bilgisinin verilmesi amacıyla
tarafınızla iletişime geçilmesi

- Kimlik Verisi

- İletişim Verisi

- Ziyaret Verisi


iii. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması:Veri İşleme Amaçları
İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen Kişisel Veriler

- Ziyaretçi kayıtlarımızın oluşturulması ve
takibinin sağlanması,

- Ziyaretinize ilişkin talep, şikâyet ve değerlendirmeler
yönünden gerekli organizasyonların sağlanması,

- OtoSor tarafından ticari ve operasyonel
 faaliyetlerin yürütülmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi,

- Showroom ziyaretçilerine ilişkin istatistiki verilerin
 tutulması ve satış 
değerlendirmelerinin yapılması

- Kimlik Verisi

- İletişim Verisi

- Ziyaret Verisi3) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK m.8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın Şirketimiz'in iş birliği yaptığı yurtiçinde bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları, çağrı merkezi hizmet sağlayıcılarına ve yurtiçinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir.

4) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, showroom ziyaretiniz esnasında fiziki ortamda ve/veya ziyaretinizi takiben gerçekleştirilebilecek olan telefon görüşmesi dahilinde elektronik ortamda sözlü bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla doğrudan doğruya sizlerden ve kapalı devre güvenlik kameraları ile alınan görüntü kayıtlarından toplanmaktadır.


5) Kişisel Verilerinizin Saklanması


Şirketimiz, kişisel verilerinizi;

 • İlgili mevzuatta öngörülen süre,
 • İşlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya
 • Kanun madde 5/2-(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre boyunca muhafaza edecektir.

Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketimiz kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


6) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme


Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz’e yazılı olarak “Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul” açık adresimiz üzerinden veya kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya otosor@hs03.kep.tr KEP adresimiz kanalıyla yahut Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.