Müşteri Yorumlarının Yayımlanmasına İlişkin Aydınlatma Metni

OtoSor Ailesi olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSor” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla OtoSor tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin işleme amaçları, hukuki sebebi, aktarım grupları ve KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, (iv) işlendikleri amaçla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymaktayız. Unutulmamalıdır ki hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ve almış olduğumuz güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.otosor.com.tr’den erişilebilen OtoSor Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası içerisinde bulabilirsiniz

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanıza dayanarak Şirketimiz tarafından adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, adres bilginiz ve Şirketimizle paylaşmış olduğunuz yorumlar kapsamında yer verdiğiniz sair kişisel verileriniz işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir:

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Yorumların web sitesi, sosyal medya veya sair platformlardan yayımlanması, reklam ve pazarlamaya ilişkin her türlü süreçte kullanılması suretiyle)

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi (Yorumların web sitesi, sosyal medya veya sair platformlardan yayımlanması suretiyle)

• Diğer (Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması)

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR ve AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve açık rızanıza dayalı olarak Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında hizmet aldığımız ve/veya işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçinde veya yurtdışında mukim yetkili iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize (Şirket’in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı tedarikçiler, finans, otomotiv, telekomünikasyon, e-posta, arşiv, sunucu barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere (denetim şirketleri, avukatlar) aktarılabilecek ve Şirket’e ait web sitesi, sosyal medya hesapları veya sair platformlarda yayımlanabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verileriniz, yorumlarınızı talep ettiğimiz formlar vasıtasıyla doğrudan doğruya sizlerden elde edilmektedir.

5. VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Şirketimiz’e yazılı olarak kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya “Barbaros Mah. Lale Sok. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No: 8 Ataşehir / İstanbul” olan açık adresimiz üzerinden veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan sair yöntemler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.