Otosor Otomotiv Anonim Şirketi

Müşteri Yorumlarının Yayımlanmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 

OtoSor Ailesi olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSor” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu Müşteri Yorumlarının Yayımlanmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni") veri sorumlusu sıfatıyla OtoSor tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin işleme amaçları, hukuki sebebi, aktarım grupları ve KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, (iv) işlendikleri amaçla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymaktayız. Unutulmamalıdır ki hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ve almış olduğumuz güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.otosor.com.tr’den erişilebilen OtoSor Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası içerisinde bulabilirsiniz

 

1.        İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Tarafınıza ait birtakım kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde başlıklar halinde açıklanan kaynaklardan toplayarak çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad ve Soyad Bilgisi, İmza Verisi

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, İkamet Adresi

Yorum Verisi

Şirket ile yaşanan ticari ilişi kapsamındaki deneyim ve olguları içeren veriler, Fotoğraf Verisi

2.        KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Tarafınıza ait birtakım kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde başlıklar halinde açıklanan kaynaklardan toplayarak çeşitli işleme amaçları dahilinde, açık rızanıza dayanarak işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

-          Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Yorumların ve/ veya fotoğrafların Şirket’e ait web sitesi, sosyal medya veya sair platformlardan yayımlanması, reklam ve pazarlamaya ilişkin her türlü süreçte kullanılması suretiyle)

-          Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi (Yorumların ve/veya fotoğrafların Şirket’e ait web sitesi, sosyal medya veya sair platformlardan yayımlanması suretiyle)

-          Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

-          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

-          Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-          Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

-          Talep / Şikayetlerin Takibi

-          Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması

-          Kimlik Verisi

-          İletişim Verisi

-          Yorum Verisi

 

3.        KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR ve AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve açık rızanıza dayalı olarak Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında hizmet aldığımız ve/veya işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçinde veya yurtdışında mukim yetkili iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize (Şirket’in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı tedarikçiler, finans, otomotiv, telekomünikasyon, e-posta, arşiv, sunucu barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere (denetim şirketleri, avukatlar) aktarılabilecek ve Şirket’e ait web sitesi, sosyal medya hesapları veya sair platformlarda yayımlanabilecektir.

4.        KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, yorumlarınızı talep ettiğimiz formlar vasıtasıyla yahut araç satın alım işlemlerinin sonlandırılmasını takiben çektirdiğiniz fotoğraflarınızın ve/veya yorumlarınızın tarafımıza elektronik ortamda yazılı bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirket’imize iletilmesi suretiyle doğrudan sizlerden toplanabilecektir.

 

5.        VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz’e yazılı olarak Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul” açık adresimiz üzerinden veya kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya otosor@hs03.kep.tr KEP adresimiz kanalıyla yahut Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.