KVKK Müşteri Adayı Ön Onay Aydınlatma Formu

Veri sorumlusu olarak Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz. 

1) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Şirketimiz, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cep telefonu, ev adresi ve telefonu, e-posta adresi, medeni durumu, cinsiyet, çalışma durumu, meslek, unvan, çalışılan kurumun adres ve telefonu ile net gelirinize ilişkin kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir:

Araç Satış Sözleşmesi ve Araç Satış Sözleşmesi Özel Şartları’nın (“Sözleşme”) akdedilmesi ve ifa edilebilmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması,

Sözleşme’nin akdedilebilmesi adına istihbarat, kredi geçmişi finansal kredibilite, risk ve diğer gerekli analizlerinin yapılması ve bu tür finansal risk süreçlerinin takip edilmesi,

Size sunulacak hizmet kapsamında müşteri ilişkilerimizin yürütülmesi,

Sizlerle ve/veya sizler tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilerle (“Yetkilendirilen Kişiler”) onay süreçlerine ilişkin olarak iletişime geçilmesi,

Sizlerle  gerçekleştirilen iletişimler kapsamında kimlik teyidinin gerçekleştirilebilmesi,

Talebinizin kesin olarak onaylanması halinde bakiye borç ve borç ödeme süreçlerinin şirketimizce takip edilmesi ve bu hususta sizlere veya Yetkilendirilen Kişiler’e bilgilendirme yapılması

Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve

Şirketimizin uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi.

2) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır? 

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK m.8/2 kapsamında: 

  • Şirketimiz’in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçinde bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları, sızma testleri gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması kapsamında hizmet alınan tedarikçileri ve müşavirlerine, kurye ve sair sektörlerde hizmet veren kurum ve kuruluşlara, bunların tedarikçilerine, bayilerine kasko hizmet aldığımız sigorta şirketlerine,
  • Borç bakiye ve ödeme süreçlerinin takibi de dahil olmak üzere iş süreçlerini yürütebilmemiz adına çağrı merkezi ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) entegrasyon hizmeti aldığımız Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ne, Yetkilendirilen Kişiler’e ve (var ise) kefillere ve
  • Yurtiçinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir. 

3) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız? 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda yazılı bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden ve sizinle görüşmeleri yapan iş ilişkisi içerisinde olduğumuz araba galerileri tarafından elektronik ortamda sistemimize yapılacak girişler aracılığıyla toplanabilecektir. 

4) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin hukuki sebebi (i) Sözleşme’nin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak tarafınıza ait kişisel verilerinizin işlenmesinin  zorunlu olması ve (ii) Şirketimiz’in araç alım/satımı kapsamında hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesidir. Buna ek olarak, kişisel verilerinizin Yetkilendirilen Kişiler ile paylaşılmasının hukuki sebebini açık rızanız oluşturacaktır. Hukuki sebebe ilişkin detaylı bilgilendirme talep edilmesi halinde Şirket’imize başvurulmasını rica ederiz.

5) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir? 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Şirketimiz’e yazılı olarak kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya “Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul” olan açık adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.