Otosor Otomotiv Anonim Şirketi

Müşteri Kesin Onay Aydınlatma Metni

 

İşbu Müşteri Kesin Onay Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında, veri sorumlusu olarak Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket” veya “OtoSor” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz.

 

1)             İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Tarafınıza ait birtakım kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde başlıklar halinde açıklanan kaynaklardan toplayarak çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, İkamet Adresi, İş Yeri Adresi, MERNİS Verileri

Mesleki Veriler

Çalışma Durumu, Meslek Bilgisi, Unvan Bilgisi, SGK Kaydı

Mali Duruma İlişkin Veriler

Aylık Net Gelir Verisi, Findeks Verisi, KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Verileri, Banka kredilerine ilişkin tür, limit, açılış tarihi, gecikmiş borç bakiyesi ve risk verileri, Su/Elektrik/Telefon Faturası Bilgileri, İcra Dosyası Sorgu Sonuçları, Borç Bilgisi, Kredi Geçmişi, Banka Hesap Bilgileri (IBAN ve Banka Hesap Numarası Bilgileri), Menkul ve Gayrimenkul Malvarlığı Değerleri,

Araç Verileri

Araç Plaka Bilgisi, Tescil Sıra Numarası, Motor Numarası, Şase Numarası, Araç Üzerinde Hak ve Menfaati Bulunan Kişi Bilgisi, Ruhsat Seri Numarası

 

2)             Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler Dahilinde İşlenecektir?

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir. Ayrıca Şirketimiz kişisel verilerinizi işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeye ve işlediği verilerin doğru ve güncel olmasına özen gösterecektir.

 

Şirketimiz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verilerinizi işleyecektir:

 

 1. Kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       OtoSor'un uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, veri güvenliğini temin etmesi ve bu yükümlülükler yönünden süreçlerimizin organizasyonunun sağlanması ile gerekli olması halinde bildirim ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi.

-       Kimlik Verisi

-       Mesleki Veriler

-       Araç Verileri

-       İletişim Verisi

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

 

 1. Şirketimiz tarafından sözleşmenin ifası için zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Şirketimiz ile akdedilmesi planlanan Araç Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kurulabilmesi adına istihbarat, kredi geçmişi finansal kredibilite, risk ve diğer gerekli analizlerinin yapılması ve bu tür finansal risk süreçlerinin takip edilmesi

-       Ön onay aşamasında elde edilen bilgilerin teyidi ve bu değerlendirmenin olumlu geçmesi durumunda ilgili müşteriye kesin onay verilerek Sözleşme’nin akdedilmesi

-       Sözleşme’ye konu araca dair satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-       Noterde ruhsat çıkartılması ve plaka yazdırılması,

-       Sözleşme kapsamında satış öncesinde araca rehin koyulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-       Satın alma işlemine dair faturalama ve muhasebe süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

-       Aracın ve müşterinin Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (“SİSBİS”) kayıtlarının sorgulaması ve kasko fiyatının öğrenilerek senetlerin tutarlarının belirlenmesi,

-       Kimlik Verisi

-       Mesleki Veriler

-       İletişim Verileri

-       Araç Verileri

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz devamdaki amaçlar dahilinde işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Her türlü uyuşmazlık ve hukuki süreçlerinin takibinin yapılması, bu kapsamda gerekli bildirimlerin ve Şirketimiz tarafından taleplerin gerçekleştirilmesi ile Şirketimize yönelik müzekkere vb. her türlü yazıya cevap hazırlanması,

-       Şirketimizin hak kaybına uğramasını ve savunma hakkını layıkıyla kullanabilmesi adına saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,

-       Vadesi geçen borçlara ilişkin tahsil amacıyla müşteriler ile iletişime geçilmesi ve tahsilat takiplerinin yapılması,

-       Rehin alacaklısı olunan ve vadesi geçen borçlara ilişkin kayıt tutulması, gerekli hukuki sürecin başlatılması, sürdürülmesi, araca ve parçalarına zarar verilmesi riskinin önlenmesi, teslim alınması, yakalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-       Kıymetli evrakın tahsil edilmesi,

-       Borç tutarının tamamen ödenmesi ve aracın satışı halinde sigortaya ilişki iadelerin/ erken kapamaların/ araç pert işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-       Kimlik Verisi

-       Mesleki Veriler

-       Araç Verileri

-       İletişim Verisi

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

 

 1. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-            Şirketimize yapılan talep ve şikayetlere ilişkin gerekli organizasyonların alınması,

-            Müşteriler ile gerçekleştirilen iletişimler kapsamında kimlik teyidinin gerçekleştirilebilmesi,

-            Sunulacak hizmet kapsamında sizinle ve/veya sizler tarafından yetkilendirilecek üçüncü kişilerle (“Yetkilendirilen Kişiler”) ilişkilerin ve iletişimlerin yürütülmesi

-            OtoSor tarafından ticari ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi,

-            Müşteri memnuniyet değerlendirmelerinin ifası ve bu bağlamda istatistiki çalışmaların yürütülmesi,

-       Kimlik Verisi

-       Araç Verileri

-       Mesleki Veriler

-       İletişim Verisi

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

 

3)             Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK m.8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde:

 

 • Sözleşme’nin akdedilmesi aşamasında rehin işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’ne,
 • Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile ilişkilerimizin yürütülmesi, söz konusu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması
 • Bakanlıklar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, noterlikler, Mahkemeler, icra daireleri, savcılıklar, emniyet teşkilatı ve sair her türlü kamu tüzel kişiler, yasal otoriteler ve resmi mercilere,
 • Şirketimiz’in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçinde bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları ve bunların müşavirlerine,
 • Kredi değerlendirme sonucuna ilişkin bilgiler, araç alım / satımı faaliyetleri kapsamında iş ortaklığı yapılan Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne,
 • Borç bakiye ve ödeme süreçlerinin takibi de dahil olmak üzere iş süreçlerini yürütebilmemiz adına çağrı merkezi ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) entegrasyon hizmetleri aldığımız Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ne, SMS ve telefon araması vasıtası ile gerçekleştirilmek üzere müşterilerimiz için borç bilgilendirme süreçlerinde hizmet aldığımız NetGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ne, Yetkilendirilen Kişiler’e ve kefillere ve
 • Kimlik Verileriniz, İletişim Verileriniz ve Mali Duruma İlişkin Verileriniz, Sözleşme’den doğan borcunuzun vadesinde ve muaccel borç tutarınca ödenmemesi halinde Şirket’in hak kaybına uğramaması ve hakkın kullanımı açısından zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak Sözleşme’ye konu aracı elinde bulunduran üçüncü şahıslara, özel ve/veya yetkili araç servislerine, yeddiemine, otopark işletmecilerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Sızma testleri gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması kapsamında hizmet alınanlar da dahil olmak üzere, yurtiçinde bulunan hukuki ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir.

 

4)             Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız?

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda yazılı bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden ve sizinle görüşmeleri yapan iş ilişkisi içerisinde olduğumuz araba galerileri tarafından elektronik ortamda sistemimize giriş yapılması aracılığıyla toplanabilecektir.

5)                  Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi;

·                    İlgili mevzuatta öngörülen süre,

·                    İşlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya

·                    Kanun madde 5/2-(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre

boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketimiz kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6)             Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz’e yazılı olarak “Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul” açık adresimiz üzerinden veya kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya otosor@hs03.kep.tr KEP adresimiz kanalıyla yahut Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.