Müşteri Adayı Kesin Onay KVKK Aydınlatma Formu

Veri sorumlusu olarak Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz. 

1) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir? 

Şirketimiz, SGK kaydınız ve elektrik/İSKİ/telefon faturası gibi son üç aylık döneme ilişkin bir faturanızı alarak kişisel verilerinizi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğiniz, adli sicil kaydınız ve icra – ağır ceza mahkumiyetine dair kayıtlarınıza ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir:
Şirketimiz ile akdedilmesi planlanan Araç Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kurulabilmesi adına istihbarat, kredi geçmişi finansal kredibilite, risk ve diğer gerekli analizlerinin yapılması ve bu tür finansal risk süreçlerinin takip edilmesi, 
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (“Nurolbank”) dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ile ilişkilerimizin yürütülmesi, söz konusu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
Sözleşme’nin ifası adına tarafınızca bu aşamaya kadar şifahi olarak verilmiş olan bilgilerin teyidi,
Yukarıda belirtilen ön değerlendirmesinin sürecinin olumlu ilerlemesi halinde Şirketimiz ile aranızda Sözleşme’nin akdedilmesi,
Sunulacak hizmet kapsamında sizinle ilişkilerin yürütülmesi,
Şirketimizin uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi. 

Bunun yanı sıra, borcunuzun zamanında ödenmemesi durumunda hakkınızda icra takibi başlatılabilmesi ve tahsilat takibi yapılabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında hukuki süreçlerinin takibi amacıyla, finansal verileriniz (borç bilgisi, nakit mal varlığı, gayrimenkul ve menkul bilginiz) KVKK m.5/2 kapsamında işlenecektir. Ayrıca, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve özellikle tahsilat takiplerinin yapılabilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından tarafınıza arama yapılabilecek olup, yapılan aramalar kayıt altına alınacaktır; bu kapsamda ses kaydınız KVKK m.5/2 kapsamında işlenecektir. 

2) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır? 

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK m.8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde: 

Sözleşme’nin akdedilmesi aşamasında rehin işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Nurol Yatırım Bankası A.Ş.,
Bakanlıklar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, noterlikler, Mahkemeler, savcılıklar, emniyet teşkilatı ve sair her türlü kamu tüzel kişiler, yasal otoriteler ve resmi mercilere, 
Şirketimiz’in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışında bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları, müşavirlerine ve
Yurtiçinde bulunan hukuki ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir. 

Ayrıca, işbu Aydınlatma Formu’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir. 

3) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız? 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda yazılı bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden ve sizinle görüşmeleri yapan iş ilişkisi içerisinde olduğumuz araba galerileri tarafından elektronik ortamda sistemimize giriş yapılması aracılığıyla toplanabilecektir. 

4) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir? 

SGK kaydınız ile elektrik/iski/telefon faturası gibi son üç aylık döneme ilişkin bir faturanızın Şirketimiz tarafından işlenmesinin hukuki sebebi KVKK m.5/2 kapsamında (i) Sözleşme’nin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak tarafınıza ait kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve (ii) Şirketimiz’in meşru menfaati doğrultusunda hareket etmesidir.

Borç bilginiz, nakit mal varlığı, gayrimenkul ve menkul bilginizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin hukuki sebebi KVKK m.5/2 kapsamında, Sözleşme’nin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak tarafınıza ait kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olmasıdır. 

Vukuatlı nüfus kayıt örneğiniz, adli sicil kaydınız ve icra – ağır ceza mahkumiyetine dair kayıtlarınız özel nitelikli kişisel verileri olduğundan bu özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin hukuki sebebi ise KVKK m.6/2 uyarınca açık rızanızdır. 

Hukuki sebebe ilişkin detaylı bilgilendirme talep edilmesi halinde Şirket’imize başvurulmasını rica ederiz.

5) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir? 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Şirketimiz’e yazılı olarak kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya “Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul” olan açık adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.