OTOSOR OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TAŞERON/TEDARİKÇİ/İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

Ticari ilişkilerimiz kapsamında ve sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, sizlerle akdetmiş olduğumuz hizmet sözleşmesinin ifası amacıyla şirket hissedarlarınızın, şirketi temsil ve ilzama yetkili yetkililerinizin, çalışanlarınızın ve/veya alt işverenlerinizin kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla OtoSor Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSor”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. OTOSOR TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik verisi: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durumu, T.C. kimlik seri numarası, anne adı, baba adı, kayıtlı olduğu il, ilçe mahalle-köy, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt numarası, nüfus cüzdanının veriliş tarihi

İletişim verisi: Telefonu, e-postası, işyeri adresi

Finansal veri: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, IBAN numarası

Özel nitelikli kişisel veri; Dini, kan grubu

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5/2 maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartları dahilinde; (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde OtoSor tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

OtoSor iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve OtoSor operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi,

Strateji planlama faaliyetlerinin ve İş Ortakları veya Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve icrası,

İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim faaliyetler için gereken süreçlerin işletilmesi,

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

Satın alma faaliyetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve takibi, 

OtoSor hukuk işlerinin icrası/takibi,

Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası, 

Talep ve şikâyet yönetimi, 

Mevzuata uyum, 

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 

Kişisel verilerinizin güvenliğinin temin edilmesi,

Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

Sosyal medya hesaplarının ve web sitelerinin yönetilmesi.

Kişisel verilerinizin OtoSor tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye, “www.otosor.com.tr” internet sitemizin sayfasında yer alan ve Kurumsal sayfamızda yer alan OtoSor Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişebilirsiniz. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartları dahilinde; (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde açık rızanız olmaksızın, sızma testleri gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınmasına kapsamında tüm hizmet alınan üçüncü kişiler başta olmak üzere yurt içinde mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere ve 9. Madde kapsamında açık rızanızın varlığı halinde, OtoSor tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda yurtdışında mukim iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz OtoSor tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında KVKK m.5/2/c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, fiziken veya elektronik ortamda e-posta (e-mail), web uygulamaları, tedarikçi portalları aracılığı ile toplanacak ve işlenebilecektir. 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.otosor.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Ağaoğlu My Office Barbaros Mah. Lale Sok. No2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir - İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@otosor.com.tr adresine iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.