Otosor Otomotiv Anonim Şirketi

Kefil Ön Onay Aydınlatma Metni

 

İşbu Kefil Ön Onay Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında, veri sorumlusu olarak Otosor Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket” veya “OtoSor” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz.

 

1)             İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Tarafınıza ait birtakım kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde başlıklar halinde açıklanan kaynaklardan toplayarak çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, (Nüfus Cüzdanı ibraz edilmesi halinde: Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, İkamet Adresi, İş Yeri Adresi, İş Yeri Telefon Numarası, MERNİS Verileri

Mesleki Veriler

Çalışma Durumu, Çalışılan Kurum ve Şirket Unvanı, Çalışılan Sektör Bilgisi, Meslek Bilgisi, Unvan Bilgisi, SGK Kaydı

Mali Duruma İlişkin Veriler

Aylık Net Gelir Verisi, Findeks Verisi, KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Verileri, Su/Elektrik/Telefon Faturası Bilgileri, İcra Dosyası Sorgu Sonuçları, Borç Bilgisi, Kredi Geçmişi, Banka Hesap Bilgileri (IBAN ve Banka Hesap Numarası Bilgileri), Menkul ve Gayrimenkul Malvarlığı Değerleri,

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgi, 65 Yaş ve Üzeri Kefil Adayları için Sağlık Raporu

 

2)             Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler Dahilinde İşlenecektir?

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir. Ayrıca Şirketimiz kişisel verilerinizi işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeye ve işlediği verilerin doğru ve güncel olmasına özen gösterecektir.

 

Şirketimiz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verilerinizi işleyecektir:

 

  1. Kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       OtoSor'un uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bu çerçevede süreçlerimizin organizasyonunun sağlanması ile gerekli olması halinde bildirim ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi.

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

 

  1. Şirketimiz tarafından sözleşmenin ifası için zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Başvuru talebinin ön onay süreci kapsamında değerlendirilmesi ve kefil onay/ret bilgisinin iletilmesi

-       Kefalet Sözleşmesi için aranan şartların Findeks Raporu dahilinde bulunup bulunmadığının tespiti,

-       MERNİS üzerinden kişinin kayıtlı olup olmadığının tespiti,

-       Kefalet Sözleşmesi akdedilebilmesi adına istihbarat, kredi geçmişi, finansal kredibilite, risk ve diğer gerekli analizlerinin yapılması ve bu tür finansal risk süreçlerinin takip edilmesi

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

 

  1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz devamdaki amaçlar dahilinde işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-       Her türlü uyuşmazlık ve hukuki süreçlerinin takibinin yapılması, bu kapsamda gerekli bildirimlerin ve Şirketimiz tarafından taleplerin gerçekleştirilmesi ile Şirketimize yönelik müzekkere vb. her türlü yazıya cevap hazırlanması,

-       Şirketimizin hak kaybına uğramasını ve savunma hakkını layıkıyla kullanabilmesi adına saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

-       Mali Duruma İlişkin Veriler

  1. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-            Şirketimize yapılan başvuru, talep ve şikayetlere ilişkin gerekli organizasyonların alınması,

-            OtoSor tarafından ticari ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi,

-       Kimlik Verisi

-       İletişim Verisi

-       Mesleki Veriler

 

 

  1. Gerekli olan hallerde özel nitelikli kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

-        Araç Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi halinde kefilliğin Şirket tarafından onaylanmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir cezai yaptırımın yahut sağlık sorunun söz konusu olup olmadığının değerlendirilmesi

-       Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

 

3)             Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK m.8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde:

 

  • Bakanlıklar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, noterlikler, Mahkemeler, icra daireleri, savcılıklar, emniyet teşkilatı ve sair her türlü kamu tüzel kişiler, yasal otoriteler ve resmi mercilere,
  • Şirketimiz'in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek ve/veya kişisel veri güvenliğini temin etmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçinde bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları, tedarikçileri ve müşavirlerine, kurye ve sair sektörlerde hizmet veren kurum ve kuruluşlara ve sızma testleri gibi kişisel veri güvenliğinin temin edilmesi maksadıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, bunların tedarikçilerine, bayilerine kasko hizmet aldığımız sigorta şirketlerine ve
  • Yurtiçinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir.

 

4)             Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız?

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda yazılı bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden ve sizinle görüşmeleri yapan iş ilişkisi içerisinde olduğumuz araba galerileri tarafından elektronik ortamda sistemimize yapılacak girişler aracılığıyla toplanabilecektir.

 

5)                  Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi;

·                    İlgili mevzuatta öngörülen süre,

·                    İşlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya

·                    Kanun madde 5/2-(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre

boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketimiz kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6)             Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi BaşvuruFormu’nu doldurarak Şirketimiz’e yazılı olarak “Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul” açık adresimiz üzerinden veya kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya otosor@hs03.kep.tr KEP adresimiz kanalıyla yahut Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.