Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, cep telefonu bilgisi, ikamet adresi verisi, e-posta adresiniz, ses kaydınız ve doğum tarihiniz, araç plaka bilginizden ibaret olan kişisel verileriniz OtoSor Otomotiv Anonim Şirketi tarafından siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, kimliğinizi belirleyebilmek, taleplerinizi karşılayabilmek, taleplerinize ilişkin sizlerle iletişime geçebilmek ve OtoSor’dan araç satın almak istemeniz halinde gerekli süreçlerin yürütülmesi istatistiki verilerin tutulabilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda kullanılabilmesi noktasında sizlere destek olmak amacıyla çağrı merkezimiz aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler  sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta, saydığımız amaçlar doğrultusunda ve (i) Şirketimiz tarafından sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle zorunlu olan durumlarda ve (ii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK m.8 kapsamında yurtiçindeki iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla OtoSor Otomotiv Anonim Şirketi’ne başvurarak Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde detaylandırılan taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketimiz’e yazılı olarak “Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul” açık adresimiz üzerinden veya kvkk@otosor.com.tr e-posta adresimiz veya otosor@hs03.kep.tr KEP adresimiz kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair ayrıntılı açıklamaları www.otosor.com.tr sayfasında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.