OtoSOR Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

OtoSOR Otomotiv Anonim Şirketi (‘’OtoSOR’’) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile OtoSOR Otomotiv A.Ş. (“OtoSOR”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, OtoSOR topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, OtoSOR, Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin OtoSOR tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.OtoSOR.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz. 

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.  Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik verileriniz (isim, soyad, doğum tarihi)

İletişim verileriniz (e-posta adresi, cep telefon numarası)

Finansal verileriniz (aylık gelir, çalışma durumu)

Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)

Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi: OtoSOR’a yöneltilmiş olan her türlü talep, soru veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin veriler.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, hukuki sebeplerinden birinin veya bir kaçının varlığı halinde veya bu hallerden birine girmemesi durumunda açık rızanızın varlığı dahilinde, OtoSOR tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: 

Veri sahibinin şikâyeti, her türlü soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması,

Araç alım/satımı kapsamında ürün/hizmet talebinde bulunduğunuz takdirde Şirketimiz tarafından size teklifte bulunulabilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi,

Müşteri hizmetlerimizin/ilişkilerimizin yürütülmesi ve memnuniyetinizin değerlendirilmesi ve bu bağlamda istatistiki çalışmaların yürütülmesi,

Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,

Kişisel veri güvenliğinin temin edilmesi,

Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

Internet sitelerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,

İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi ve bu kapsamda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması,

İşe alım süreçlerinin yönetilmesi,

Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,

Finans/muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

İş ortakları/tedarikçi ilişkilerinin yönetimi ve bilgiye erişimlerinin sağlanması için faaliyetlerin yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda yazılı bir şekilde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden toplanabileceği kurumsal internet sitemiz aracılığıyla toplanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Hukuki Sebebi 

OtoSOR tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme dahilinde “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak veya bu hallerden birine girmemesi durumunda açık rızanız dahilinde, OtoSOR tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında sızma testleri gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması kapmasında alınanlar dahil olmak üzere bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurtiçinde mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde yurt dışına mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır. Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

OtoSOR tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

OtoSOR, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

OtoSOR, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, OtoSOR Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz OtoSOR tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Bildirim

OtoSOR’un kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. OtoSOR, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

OtoSOR, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. 

“İletişim” sayfamızda, OtoSOR’un kişisel verilerinizi işlemesi için açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel verileriniz OtoSOR tarafından işlenmeyecektir. 

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.otosor.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@otosor.com.tr adresine iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için OtoSOR SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. OtoSOR, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyalar olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır.  Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız. 

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz. 

Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki "Yardım" kısmından "çerezler" seçeneğini arayın.

Web Hat Kesintisi İletileri

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, OtoSOR da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak OtoSOR, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle OtoSOR web sitesi dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, OtoSOR web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız. 

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

OtoSOR ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz. 

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde ‘’KVKK’’ sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

OtoSOR web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.