OTOSOR KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak OtoSOR Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSOR” ve/veya "Şirket") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ikincil mevzuat kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, işlenmesi hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz.

1) İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi 

Şirketimiz tarafından kimlik verileriniz (ad, soyadı), iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi, il, ilçe, semt) ve diğer kişisel verileriniz (araç plakası) tarafınızla Araç Satış Sözleşmesi ve Araç Satış Sözleşmesi Özel Şartları’nın (“Sözleşme”) akdedilebilmesi amacıyla Şirketimizin anlaşmalı olduğu ekspertiz firmasından randevu oluşturabilmeniz ve bu kapsamda satın almak istediğiniz araç için ekspertiz raporu alabilmeniz amacıyla KVKK m.5/2 kapsamında; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. 

2) Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Tarafınızla Sözleşme akdedilebilmesi amacıyla Şirketimizin anlaşmalı olduğu ekspertiz firmasından randevu oluşturabilmeniz ve bu kapsamda satın almak istediğiniz araç için ekspertiz raporu alabilmeniz amacıyla KVKK m.8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın Şirketimizin anlaşmalı olduğu ekspertiz firmaları başta olmak üzere, araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya iş birliği içinde bulunduğumuz yurt içinde mukim tedarikçilerimize, iş ortaklarımız ve hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir. Ayrıca, KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, yurt dışında mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir. 

3) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, OtoSOR internet sitesinde yer alan “Ekspertiz Randevusu Al” bölümünde yer alan formun doldurulması yöntemiyle toplanmaktadır.

4) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz'e başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Şirketimiz'e yazılı olarak kvkk@OtoSOR.com.tr e-posta adresimiz veya " Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul " olan açık adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.