KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak OtoSOR Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSOR” ve/veya "Şirket") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ikincil mevzuat kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz.

1) İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

Şirketimiz tarafından kimlik verileriniz (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı), iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, işyeri telefonu numarası, e-posta adresi, ev adresi, iş adresi), meslek verileriniz (çalışma durumu, unvan, meslek, çalışılan kurum) ve finansal verileriniz (aylık net gelir) ve diğer kişisel verileriniz (araç plakası, araç modeli ve yılı, araç seri, araç vites, araç kasa tipi, araç yakıt, araç kilometre, araç şasi no, araç hasar bilgisi) aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecektir: 

PARATO” süreci kapsamında, Araç Satış Sözleşmesi ve Araç Satış Sözleşmesi Özel Şartları’nın (“Sözleşme”) akdedilmesi için ön değerlendirme aşamalarının yürütülmesi,

Sözleşme’nin akdedilebilmesi adına istihbarat, kredi geçmişi finansal kredibilite, risk ve diğer gerekli analizlerinin ve finansman hesaplamasının yapılması ve bu tür finansal risk süreçlerinin takip edilmesi, 

PARATO” süreci kapsamında Şirketimize aracınızı satmak amacıyla talepte bulunduğunuz takdirde Şirketimiz tarafından size teklifte bulunulabilmesi ve ön değerlendirme yapılabilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,

Ön değerlendirme süreci sonrasında kesinlik kazanacak olan ödeme planı (aylık taksit tutarı, vade, faiz oranı) kapsamında tarafınıza bilgi verilmesi amacıyla iletişime geçilmesi,

Aracın değerlemesinin yapılabilmesi için Şirketimizin anlaşmalı olduğu ekspertiz firmasına sizi yönlendirebilmemiz amacıyla tarafınız ile iletişime geçilmesi,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi,

Müşteri hizmetlerimizin/ilişkilerimizin yürütülmesi ve memnuniyetinizin değerlendirilmesi ve bu bağlamda istatistiki çalışmaların yürütülmesi,

Size sunulacak hizmet kapsamında müşteri ilişkilerimizin yürütülmesi,

İzniniz olması halinde iletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms (kısa mesaj), e-posta ve dijital kanallar yoluyla tanıtım ve pazarlama amacıyla bilgilendirme yapılması, veri ve bilgi aktarılması,

Şirketimizin uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

Şirketimizin, iştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ile ilişkilerimizin yürütülmesi, söz konusu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.

2) Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK m.8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın veya bu hallere girmeyen hallerde KVKK m.8/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Şirketimizin araçlara ilişkin bilgilerin web sitesinde ilan edilmesi, araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçinde bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları ve yurtiçinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir. 

3) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, OtoSOR internet sitesinde yer alan “PARATO” sayfasında yer alan formun doldurulması yöntemiyle toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında, KVKK m.5/2 kapsamında; (i) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ii) “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinin varlığı halinde açık rızanız olmaksızın veya bu hallere girmeyen durumlarda KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir. Hukuki sebebe ilişkin detaylı bilgilendirme talep edilmesi halinde Şirket'imize başvurulmasını rica ederiz.

5) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz'e başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Şirketimiz'e yazılı olarak kvkk@OtoSOR.com.tr e-posta adresimiz veya " Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul " olan açık adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.