E-BÜLTEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatı ile OtoSOR Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSOR” ve/veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin OtoSOR tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.OtoSOR.com.tr  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

1. Toplanan Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, OtoSOR tarafından iletişim veriniz niteliğindeki e-posta adresiniz, aşağıdaki amaçlar kapsamında KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir:

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yeni ürün tanıtımları, özel etkinlik ve hizmetler hakkında e-posta ile bilgi vermek,

Şirketimizin faaliyet alanına özgü reklam, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli e-postalar göndermek,

Şirketimiz tarafından gönderilen bu e-postalar üzerine gelen talep ve şikayetlerin cevaplanması,

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi.


2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz OtoSOR internet sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sekmesinin doldurulması yöntemiyle toplanmaktadır. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

OtoSOR tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m.8/1 kapsamında açık rızanız dahilinde, OtoSOR tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Bunun yanında, işlenen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında, KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bulut hizmet sağlayıcılarına ve e-posta hizmeti aldığımız kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.OtoSOR.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@OtoSOR.com.tr adresine iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.